Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Τι αποζημίωση δικαιούται κάποιος σε μόνιμη αναπηρία και παράλυση δεξιού άνω άκρου;

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας προ Φωτεινού Σηματοδότη
Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου οδηγού ΙΧΕ, ο οποίος, προκειμένου να προλάβει την αλλαγή φάσης σηματοδότη, επιτάχυνε την κίνησή του, χωρίς να αντιληφθεί ότι η προπορευόμενη δεξιά του μοτοσυκλέτα επιβράδυνε για να ακινητοποιηθεί εφόσον ο σηματοδότης μεταβλήθηκε από πράσινο σε κίτρινο. Έτσι, λόγω αδέξιας κίνησης οφειλόμενη προδήλως στη διάσπαση της προσοχής του κατά την προσπάθειά του να προλάβει την αλλαγή σηματοδοτήσεως, προσέκρουσε επί της παραπλεύρως κινουμένης μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή ν’ ανατραπεί και να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα ο αναβάτης της (παράβαση διατάξεων άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1-2 του Ν. 2696/1999). Στη συνέχεια ο ανωτέρω οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και καταδιώχθηκε από άλλο οδηγό.

Τεχνική Ιδιωτική Πραγματογνωμοσύνη

Τα συμπεράσματα της προσκομιζόμενης παρά των εναγόντων έκθεσης ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης , που επικυρώνουν τους περί αντιθέτως ισχυρισμούς του , κρίνεται επισφαλή, δεδομένου ότι εξήχθησαν μετά τετραετία από τους συμβάντος, μετά απλή, στο χρόνο αυτό θεώρηση του χώρου, όπου επισυνέβη και με εκτίμηση φωτογραφιών και εγγράφων στοιχείων της ποινικής δικογραφίας.

Παράλυση δεξιού άνω Άκρου
Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ931 75.000 ευρώ

Η υποβολή του ενάγοντος σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις απέτρεψε μεν επικίνδυνες για την υγεία του καταστάσεις, δεν επέτυχε όμως την αποκατάστασή της εφόσον λειτουργικά, έχει οριστικά απωλεσθεί γι’ αυτόν το δεξιό άνω άκρο του, πράγμα που τον καθιστά ισοβίως ανάπηρο, κριθείς από την Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ ανάπηρος σε ποσοστό 70% και επανακριθείς για δεύτερο χρονικό διάστημα σε ποσοστό 67% μέχρι 30-9-2016, χωρίς η σταδιακή αυτή πιστοποίηση της αναπηρίας του παθόντος ενάγοντος να αναιρεί τη μονιμότητά της. Επιδικάσθηκε σ΄αυτόν ποσό 75.000 ευρώ εξ ΑΚ 931 (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 50.000 ευρώ -υψωτική τάση).

Ηθική Βλάβη

Επιδικάσθηκε ποσό 70.000 ευρώ (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 50.000 ευρώ – υψωτική τάση)

Δαπάνη μετακίνησης και έξοδα συνοδού (1)

Στην έννοια των νοσηλίων, κατά τη διάταξη του άρθρου 929 Α.Κ., περιλαμβάνεται και η δαπάνη, στην οποία υποβάλλεται ο παθών για τα εν γένει έξοδα του συνοδού του, που μπορεί να είναι και στενό συγγενικό του πρόσωπο, σε περίπτωση μετακινήσεως του σε άλλη πόλη, εφ’ όσον η παρουσία του κρίνεται αναγκαία. Εν προκειμένω επιδικάσθηκε συνολική δαπάνη 2.966 ευρώ, (έξοδα μετακίνησης σε άλλη πόλη και τροφεία συνοδού)
Αποθετική Ζημία Εταίρου-Μέλους Διοικητικού Συμβουλίουή Μετόχου Εταιρίας (2)

Όταν το θύμα της αδικοπραξίας είναι εταίρος ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στην οποία η ιδιότητα του μετόχου, ακόμη και αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστής, αντιστοίχως, δεν συνδυάζεται κατ’ ανάγκη με υποχρέωση παροχής προσωπικής εργασίας, ο τραυματισμός αυτού δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών του από την εταιρία. Και στην περίπτωση ακόμα που ο τραυματισμός του έχει δυσμενή αποτελέσματα για την εταιρία, ο ίδιος έχει την ιδιότητα του εμμέσως ζημιουμένου τρίτου, μη καλυπτόμενου αδικοπρακτικά από τη διάταξη του άρθρου 929 του Α.Κ. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει αγωγή κατά του υποχρέου προς αποζημίωση και να ζητήσει τα αναλογούντα στα εταιρικά του μερίδια κέρδη, που απώλεσε η εταιρεία εξαιτίας του τραυματισμού του.

Εάν όμως ο παθών από την αδικοπραξία είναι, είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμου εταιρείας, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής, είτε Διαχειριστής ΕΠΕ, για τον οποίο η αμοιβή του μπορεί να προβλεφθεί δια της πράξεως διορισμού του ή με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων , τότε αυτός νομιμοποιείται ενεργητικά ν’ ασκήσει κατά του υπαιτίου αυτής αγωγή και να ζητήσει την αμοιβή που θα ελάμβανε από την εταιρεία και την οποία απώλεσε εξαιτίας του τραυματισμού του και της εντεύθεν αδυναμίας του να παρέχει προς αυτή τις υπηρεσίες του.

Στην προκειμένη περίπτωση με βάση το ιστορικό της αγωγής κρίθηκε ότι, οι υπηρεσίες του ενάγοντος προς τη εταιρεία παρείχοντο στα πλαίσια της λειτουργίας της και για λογαριασμό της, χωρίς να συμφωνηθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλλά η αμοιβή του ταυτίζετο με τα κέρδη της εταιρείας, που αναλογούσαν στο μετοχικό του μερίδιο. Επομένως, η αξιούμενη με την αγωγή αποζημίωση του ενάγοντος αφορά διαφυγόντα κέρδη της ιδίας της εταιρείας, που αυτή φέρεται να απώλεσε ένεκεν της, λόγω του τραυματισμού του, ανικανότητάς του προς παροχή των υπηρεσιών που παρείχε για λογαριασμό της. Συνεπώς από την απώλεια των κερδών αυτών αμέσως ζημιουμένη και νομιμοποιουμένη να τα διεκδικήσει είναι η άνω εταιρεία, ενώ ο πρώτο ενάγων, ως εμμέσως ζημιωθείς, δεν νομιμοποιείται ν’ αξιώσει την αποζημίωση αυτή.

Ιδιωτική Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος και Ασθενείας

Κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 31 του Ν. 2496/1997, αν με την ασφαλιστική σύμβαση ατυχήματος και ασθενειών συμφωνηθεί η καταβολή συγκεκριμένων αμέσων ζημιών, έχει εφαρμογή το άρθρο 14 παρ. 1 του ιδίου νόμου, λειτουργεί δηλαδή ο μηχανισμός της υποκαταστάσεως του ασφαλιστή κατά του υποχρέου τρίτου και περιέρχεται σ’ αυτόν η αξίωση, στην έκταση του ποσού που κατέβαλε για τις συγκεκριμένες άμεσες ζημίες. Στην περίπτωση αυτή ο ζημιώσας τρίτος ή ο ασφαλιστής του, που έχει ασφαλίσει την ευθύνη εκείνου από την πρόκληση αυτοκινητικού ατυχήματος, εναγόμενοι για καταβολή αποζημιώσεως από τον παθόντα, στον οποίον καταβλήθηκε από την ασφαλιστική του εταιρεία το ποσό του ασφαλίσματος και αντιστοιχεί στις άμεσες ζημίες του, δικαιούται να προτείνει τον ισχυρισμό της ελλείψεως νομιμοποιήσεως του τελευταίου.

Ασφαλιστική Υποκατάσταση (άρθρ.14 παρ.1 και 31 του Ν.2496/1997)
Αποτελεί εκχώρηση για την οποία απαιτείται Αναγγελία ώστε να γίνουν γνωστά τα περιστατικά της ασφαλιστικής υποκατάστασης

Απορρίπτεται ως αόριστη η ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντος, που προέβαλε η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, προς τα αγωγικά του κονδύλια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προβάλλοντας ότι δήθεν «πρέπει να είχε ιδιωτική ασφάλιση».

Δήλωση Βουλήσεως

Απορρίπτεται ως μη νόμιμο το αίτημα της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας να υποχρεωθεί ο ενάγων – παθών σε δήλωση βουλήσεως, ώστε να δηλώσει εάν είχε συνάψει σύμβαση ασφαλίσεως για προσωπικό ατύχημα και εάν έλαβε εξ αυτής από τον ασφαλιστή του αποζημίωση για το επίδικο τροχαίο ατύχημα.

Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως τείνει σε κατάρτιση δικαιοπραξίας, κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ και δεν αποτελεί μηχανισμό ομολογίας του διαδίκου σχετικά με πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αγωγή του και την ενεργητική του νομιμοποίηση. Ούτε ως τοιούτο επιδείξεως εγγράφων μπορεί να εκτιμηθεί το αίτημα αυτό, αφού το πρώτο ενάγων αρνείται ότι προήλθε σε κατάρτιση οιασδήποτε συμβάσεως ασφαλίσεως τοιαύτης μορφής και πολύ περισσότερο ότι έλαβε αντίστοιχη αποζημίωση και προδήλως δεν μπορεί να υποχρεωθεί διάδικος σε επίδειξη εγγράφων που δεν προκύπτει ότι κατέχει, αφού κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν επιστηρίζει τον εν προκειμένω ισχυρισμό της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας.

Σχόλια-Παρατηρήσεις

1. Δαπάνες συνοδών παθόντος

Νοσηλεία στο Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της διαμονής – διατροφής της μητέρας του παθόντος – Δαπάνες Αποζημιωτέες. Μον.Πρ.Ρεθυμ.242/2010 ΕΣυγκΔ 2010/523

Επιδικάσθησαν δαπάνες αερομεταφοράς του παθόντος μετά της συνοδού μητέρας του δαπάνες μετακίνησης και παραμονής αυτού και της συνοδού μητέρας του επί 9μηνο. Εφ.Αθ.1476/2004 ΣΕΣυγκΔ 2005/106

Επεδικάσθησαν μεταξύ των άλλων νοσήλεια στο εξωτερικό ΚΑΙ έξοδα μετάβασης των γονέων της παθούσας, ως συνοδών. Μον.Πρ. Θεσ. 6967/2002 ΣΕΣυγκΔ 2002/219. Ομοίως και Εφ.Λαρ. 453/1996 ΣΕΣυγκΔ 1997/435, Εφ.Αθ.5965/1999 ΣΕΣυγκΔ 2000/492, Μον.Πρ.Μυτ. 135/2000 ΣΕΣυγκΔ 2000/424

2. Αποθετική Ζημίας παθόντος μέλους ομορρύθμου εμπορικής εταιρίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην Πρακτική, το θέμα της αξίώσεως του εις Τροχαίο Ατύχημα παθόντος, για την διεκδίκηση της Αποθετικής του ζημίας (διαφυγόν κέρδος εκ της αδυναμίας του να ασκήση το επάγγελμα του, ως μέλους Ομ.Εμπορ.Εταιρείας. Τα ανακύπτοντα προβλήματα. Ερευνάται ο ρόλος του παθόντος στην οικονομική δραστηριότητα της επιχειρήσεως (Εταιρείας), εάν δηλ. η απουσία του παθόντος επέδρασε στα κέρδη της Εταιρείας, εάν εμειώθησαν δηλονότι τα κέρδη της επιχειρήσεως (Εταιρείας) εκ της αδυναμίας του παθόντος να ασκήσει τα μέχρι του τραυματισμού του καθήκοντα, εάν δηλ. η επιχείρηση (Εταιρεία) είχε ζημία, ή κέρδη εις τα οποία συμμετείχε ο παθών και περαιτέρω πώς θα τα ζητήσει τα κέρδη αυτά ή την ζημία του ο ζημιωθείς παθών. Εάν η λειτουργία της επιχειρήσεως (Εταιρείας), συνεχίστηκε και χωρίς την συμμετοχή του παθόντος, ή εάν αντικαταστάθηκε ο παθών από άλλο επί μισθώ ή όχι, ποία τα κέρδη ή οι ζημίες, εκ της απουσίας του παθόντος και πώς θα τα διεκδικήσει ο παθών (ατομικώς ή η Εταιρεία ή εάν εκ της απουσίας του παθόντος, έκλεισε η επιχείρηση. Βλ. σχετική ύλη ΣΕΣυγκΔ 1998/130 επ.

Εξαιτίας του τραυματισμού του ο ενάγων κατέστη ανίκανος προς εργασία για χρονικό διάστημα(30) τριάντα ημερών. Πριν από τον τραυματισμό του αυτό παρείχε την εργασία του σε τρείς ατομικές επιχειρήσεις που είχε ιδρύσει, με μορφή εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω ανικανότητας του προς εργασία οι παραπάνω επιχειρήσεις του λειτούργησαν πλημμελώς, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί αυτός το ποσό των 150.000 δραχμών, το οποίο θα κέρδιζε με πιθανότητα και σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων αν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του. Εφ.Αθ.3986/1994 ΣΕΣυγκΔ 1998/131

Αποθετική Ζημία Ομορρύθμου μέλους ΟμΕμπ Εταιρείας -Περιλαμβάνονται και τα απωλεσθέντα Κέρδη Ομορρρύθμου Εμπορικής.Εταιρίας τη οποία είχε συστήσει ο παθών με το πατέρα του συμμετέχοντες στα κέρδη κατά 50% έκαστος και στη δραστηριότητα της οποίας ο παθών ήτο αναντικατάσταστος. Έτσι απώλεσε και ο παθών το ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρικό μέρος των κερδών του υποστάς αντίστοιχη ζημία. Εφ.Πειρ. 1295/1990, ΕΣυγκΔ 1990/450

βλ. σχετικώς και Εφ.Αθ. 3915/1994 ΣΕΣυγκΔ 1998/136, Εφ.Αθ. 3611/1994 ΣΕΣυγκΔ 1998/139

 

Διαβάστε εδώ την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου.

Γράφει: Nextdeal newsroom